Om oss

Søndre Follo Renseanlegg IKS eies av Ås Kommune med 62% og Vestby Kommune med 38%. SFR renser til sammen avløpsvann for ca 29 000 personer. I tillegg behandler også SFR slam fra Frogn Kommune og Nesodden Kommune.

Søndre Follo Renseanlegg IKS har lokasjon i Hauerveien 175, 1542 Vestby og er bemannet på ordinære ukedager fra kl. 07.30 til 15.00. Utenfor normalarbeidstid er det etablert en hjemmevakts ordning med 1 times beredskap. Vaktordningen alterneres ihht oppsatt plan.

Søndre Follo Renseanlegg IKS ble etablert på 1970 tallet hvor opprinnelig plan var å rense avløpsvann fra Ski Kommune, Ås Kommune og Vestby Kommune. Rør og pumpestasjoner ble derfor godt dimensjonert med tanke på 50 års drift fra nevnte Kommuner i felles skap. Ski Kommune trakk seg fra samarbeidet, men da var allerede rørnettet på plass slik at rørdimensjoner fortsatt pr. i dag har god kapasitet.

Organisasjonsmessig er Representantskapet virksomhetens høyeste organ. I Representantskapet deltar Kommunenes Ordførere og politikere.

Virksomhetens styre rapporterer til Representantskapet og Daglig leder SFR, rapporterer til styret. SFR bemannes av 6 heltidsansatte og 2 lærlinger.

Renset avløpsvann slippes til Oslofjorden ca 500 meter ut fra kysten på 35 meters dyp mellom Vestby Kommune og Hurumlandet.

Behandlet slam avhendes lokalt og disponeres i Vestby Kommune.

SFRs utslippstillatelse er datert juli -2019 hvor virksomheten er organisatorisk plassert direkte under Statsforvalteren. Slam fra renseanlegget er organisatorisk lagt under Mattilsynet.

I 2018 / 2019 ble det vedtatt en omfattende handlingsplan for SFR med flere store oppdateringer. Bla er selvfallsrør renovert ved hjelp av strømpekjøring. Ett stort antall kummer er blindet ut og / eller renovert.

SFR har et godt samarbeide med NMBU/ NIBIO på Ås og har til enhver tid flere innovative prosjekter løpende.

Virksomhetens viktigste resurs er de ansatte hvor «Prosess» og «Prosessoptimalisering» er ett daglig stikkord.